A k t u a l n o ś c i01.11.2013 UWAGA!!! Projekt "Unowocześnienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej na kierunku Chemia..." zbliża się ku końcowi. W związku z tym kończy się także okres edycji i administrowania niniejszej witryny internetowej. Materiały w niej zawarte będą nadal dostępne pod starym adresem. Administrator

01.11.2013
PODSUMOWANIE PROJEKTU


Podsumowanie Projektu POKL.04.01.01-00-114/09

Wykonane zadania:


1) przygotowanie materiałów dydaktycznych i stanowisk laboratoryjnych

Przygotowano trzy skrypty, cykl prezentacji multimedialnych, materiały do wykładów oraz 12 instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów nowopowstałej specjalności Chemia Bioorganiczna. Zakupiono również wysokosprawnych chromatograf cieczowy z doposażeniem (wyparka rotacyjna, aparat do temperatury topnienia, wagę analityczną, termoblok, worteks oraz zestaw filtrów i kolumn) oraz specjalistyczne pozycje literaturowe.

2) przygotowanie młodej kadry akademickiej

Przez cztery lata finansowano stypendium oraz wyposażenie stanowisk pracy dla 12 studentów studiów III stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej.

3) podniesienie kompetencji pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez kursy i szkolenia

W ramach tego zadania przeprowadzono następujące kursy i szkolenia:
- 25-26.06.2010 z zakresie obsługi spektroskopu NMR - teoretyczne i praktyczne (13 osób)
- 27-30.09.2010 w zakresie obsługi sprzętu do wyznaczania ORD/CD oraz interpretacji uzyskanych wyników (4 osoby)
- 03-04.12.2010 z wykorzystana elektroforezy jako techniki rozdziału związków organicznych (12 osób)
- 08-09.09.2011 w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania stosowanego w zestawie do HPLC firmy Jasco serii LC2000 (7 osób)
- 25-26.06.2012 w zakresie obsługi HPLC-MS firmy AB SCIEX oraz interpretacji uzyskanych wyników (5 osób)
- 30-31.10.2012, 13-14.11.2012, 20-21.11.2012 z przeszukiwania specjalistycznych baz danych (12 osób)
- 11.12.2012 z wykorzystania programów komputerowych jako narzędzi do wirtualnych badań przesiewowych w poszukiwaniu leków (10 osób)
- 24-25.05.2013 w zakresie NMR ciała stałego (5 osób)
- 19-21.09.2013 z zastosowania pakietów matematycznych Octave/Matlab w obliczeniach chemicznych (12 osób)
- 16-18.09.2013 z zaawansowana edycja i formatowanie publikacji naukowych (12 osób)


4) promocja oferowanej specjalności

Zaprojektowano oraz przygotowano materiały promujące nową specjalność – plakaty, ulotki, notesy oraz długopisy.
W ramach promowania nowopowstałej specjalności – Chemia Bioorganiczne, odbyły się liczne spotkania z uczniami szkół ponadgimnazjalnych w ramach, których przedstawiono im program studiów na tym kierunku oraz możliwości rozwijania wiedzy w tej dziedzinie nauki. Powstała również strona internetowa projektu, na której umieszczano wszystkie ogłoszenia i materiały.


5) zorganizowanie spotkań panelowych i seminariów kadry naukowo-dydaktycznej związanych z rozwojem tematyki z zakresu chemii bioorganicznej

W ramach czterech spotkań panelowych odbyły się poniższe wykłady:
I Spotkanie Panelowe, 13-14.05.2010
- dr Teresa Brodniewicz-Proba "Zaawansowane badania kliniczne fazy I, II, III. Cele, metodologia i problematyka. Sytuacja w Polsce i Europie. Tendencje."
- prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz "Zarządzanie projektem poszukiwania nowych leków w zakresie nadań przedklinicznych: realizacja wymagań dotyczących jakości substancji."
- prof. dr hab. Piotr Widłak "Zastosowanie metod geomiki i proteomiki w biotechnologii i medycynie molekularnej." II Spotkanie Panelowe, 11-12.05.2011
- prof. Jarosław Polański "Podstawy chemioinformatyki leków"
- dr Krystiana Krzyśko "Komputerowe wspomaganie projektowania leków"
- prof. Andrzej Polański "Metody poszukiwania i kompresji sekwencji genomowych" III Spotkanie Panelowe, 17-18.05.2013
- prof. dr hab. Wojciech Stec "Synteza i stereochemia P-chiralnych analogów bifosforanów"
- prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski "Zastosowanie enzymów do syntezy nieracemicznych związków bioorganicznych" oraz "1,3-dipolarna cykloaddycja nitronów i nienasyconych laktamów jako sposób syntezy iminocukrów"
- prof. dr hab. Marek Chmielewski „Stereoselektywna synteza antybiotyków ß-laktamowych VI Spotkanie Panelowe, 24-25.06.2013
- dr hab. inż. Jerzy Żak, prof. nzw. w Pol. Śl. „Elektrosensory”
- dr Dorota Ścieglińska „Systemy produkcji rekombinowanych białek
- prof. dr hab. Joanna Rzeszowska „Poszukiwanie zmian ekspresji genów w teorii"
- dr hab. Katarzyna Lisowska, prof. nzw. w COI, „Poszukiwanie zmian ekspresji genów w praktyce”

6) podniesienie kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej poprzez organizację staży oraz wizyt w wiodących ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych

W ramach tego zadania odbyły się dwie 2-tygodniowe wizyty studyjne, dziewięć 3-miesięcznych staży zagranicznych oraz siedem 3-miesięcznych staży krajowych.
- 15.02.-15.05.2010 oraz 15.06.-15.09.2010 dr inż. Sławomir Boncel (University of Cambridge, Department of Materials Science and Matakkurgy, Wielka Brytania)
- 30.08.-01.12.2010 mgr inż. Sylwia Magiera (Leopold-Franzens University of Innsbruck, Institute of Analytical Chemistry and Radiochemistry, Austria)
- 28.10.2010-29.01.2011 mgr inż. Michał Jadwiński, mgr inż. Piotr Świerk (The University of Texas, MD Andreson Cancer Center, USA)
- 10.01.-15.04.2011 mgr inż. Katarzyna Ludwik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Chemii Środowiskowej i Bioanalityki, Toruń)
- 17.05.-16.08.2011 mgr inż. Przemysław Hahn (Politechnika Łódzka, Instytut Biochemii Termicznej, Łódź)
- 31.08.-30.11.2011 dr inż. Katarzyna Szymańska (University of Limerick, Materials and Surface Science Institute, Irlandia)
- 03-14.10.2011 mgr inż. Roman Komor (Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa)
- 28.11.2011-29.02.2012 mgr inż. Katarzyna Bury (Universiteit Gent, Department of Organic Chemistry, Belgia)
- 05-18.12.2011 mgr inż. Przemysław Hahn (A&A Biotechnology, Gdynia)
- 01.04.-30.06.2013 mgr inż. Alicja Kazek-Kęsik (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów, Kraków)
- 01.05.-31.07.2013 mgr inż. Jadwiga Paszkowska (Universite de Reims, Institute de Chimie Moleculare de Reims, Francja)
- 03.06.-30.08.2013 mgr Anna Habryka (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej , Zakład Biologii Molekularnej, Warszawa)
- 01.05.-31.07.2013 dr inż. Jakub Adamek (Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa)
- 01.05.-31.07.2013 dr inż. Agnieszka Październiok -Holewa (Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa)
- 01.06.-31.08.2013 mgr Aleksandra Gruca (Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Zakład Biologii Komórki, Warszawa)
- 02.06.-31.08.2013 mgr inż. Katarzyna Komor (University of Hamburg, Department of Chemistry, Niemcy)

7) podniesienie kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej poprzez udział w wykładach specjalistów pochodzących ze znanych ośrodków naukowo badawczych

Zorganizowano trzynaście wizyt gości, którzy wygłosili poniższe wykłady:
- "Exploration of Sugar Metabolism to Block Proliferation and Survival of Cancer Cells", prof. dr hab. inż. Waldemar Priebe, 15 wrzesień 2010
- "Biotransformacje użyteczne w przemyśle", prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski, 24 październik 2010
- "Zastosowanie enzymów w syntezie organicznej i biotechnologii", doc. dr hab. Ryszard Ostaszewski, 3 grudnia 2010
- Exploring Carbohydrate Metabolism to Target Cancer", prof. dr hab. inż. Waldemar Priebe, 21 wrzesień 2011
- "Microbial glycoconjugates and elicitation of Eukaryotic innate immunity”, prof. Antonio Molinaro, 21 i 22 luty 2012
- "Bioelectrochemistry and Biocatalysis”, prof. Edmound Magner, 28 i 29 marzec 2012
- „Wykorzystywanie cukrów prostych jako surowców odnawialnych w syntezie ważnych biologicznie produktów”, prof. Sławomir Jarosz, 19 kwietnia 2012
- „Synthesis, properties and applications of near-infrared labels in bioanalytical, forensic and medicinal sciences”, prof. Lucjan Strękowski, 14 i 15 listopad 2012
- "Na granicy chemii i biologii – mechanizmy wybranych reakcji z przeniesieniem atomu siarki", Prof. Grzegorz Mlostoń, 15 maja 2013
- "Od enzymów do syntetycznych katalizatorów: asymetryczna reakcja reakcja aldolowa w roztworach wodnych", "Organokataliza: wartościowe narzędzie w syntezie cukrów", prof. Jacek Młynarski, 5 czerwca 2013
- "Siderofory w przyrodzie, ich synteza i zastosowanie", mgr Paweł Jewuła, 12 czerwca 2013
- "STD NMR as a tool for studying protein-ligand interactions", Dr. Alba Silipo, 27 wrzesień 2013
- "The Chemistry of enzymes", Dr. Jean-Bernard Behr, 2 i 3 październik 2013

8) zarządzanie projektem

W ramach tego zadania na fragment etatu został zatrudniony kierownik projektu oraz osoby z obsługi administracyjnej i finansowej.
Zakupiono komputer z oprogramowaniem oraz sukcesywnie zamawiano materiały biurowe do prawidłowej pracy Biura Projektu.

23.09.2013 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie na temat:
The Chemistry of Enzymes,
który wygłosi Dr. Jean-Bernard Behr z University of Reims Champagne Ardenne, Reims (France)
Wykład odbędzie się
Cześć I - 02.10.2013 (środa) o godz. 9:00
Cześć II - 03.10.2013 (czwartek) o godz. 9:30

23.09.2013 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie na temat:
STD NMR as a tool for studying protein-ligand interactions,
który zostanie wygłoszony przez Dr. Alba Silipo z Department of Chemical Sciences, University of Naples Federico II, Napoli, Italy
Wykład odbędzie się
część I 25.09.2013 (środa) o godz. 10:00 oraz
część II 27.09.2013 (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Centrum Biotechnologii przy ul. Krzywoustego 8.

16.09.2013 Do zakładki "materiały doktoranci" dodano ogłoszenie o przyznaniu stypenidów doktoranckich.

26.08.2013 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zastosowania pakietów matematycznych w obliczeniach chemicznych. Zwycięzcy gratulujemy!

26.08.2013 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zaawansowanej edycji i formatowania publikacji naukowych. Zwycięzcy gratulujemy!

15.08.2013 Do zakładki "studenci -> materiały" dodano materiały do przedmiotu "Związki Biologicznie Aktywne".

23.07.2013 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia na temat zastosowania pakietów matematycznych Octave/Matlab w obliczeniach chemicznych. Zapraszamy do składania ofert!

23.07.2013 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia na temat zaawansowanej edycji i formatowania publikacji naukowych. Zapraszamy do składania ofert!

02.07.2013 Zdjęcia z tegorocznego Spotkania Panelowego, które odbyło się w Gliwicach, nadesłane przez dr Tadeusza Biega można zobaczyć i pobrać tutaj.

01.07.2013 Do zakładki "doktoranci -> materiały" dodano ogłoszenie konkursie na stypendia doktoranckie dla doktorantów realizujących prace w ramach projektu. Doktorantów prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia.

27.05.2013 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu na Wygłoszenie wykładu specjalistycznego nt. STD NMR jako narzędzie do badań oddziaływań białko-ligand. Zwycięzcy gratulujemy!

27.05.2013 The result of the competition was added to bookmark "wyniki konkursów" Object of the competition:"A delivery of lecture - STD NMR as a tool for studing protein-ligand interactions.". Congratulations!

27.05.2013 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu na Wygłoszenie wykładu specjalistycznego nt. Siderofory w przyrodzie, ich synteza i zastosowania. Zwycięzcy gratulujemy!

27.05.2013 The result of the competition was added to bookmark "wyniki konkursów" Object of the competition:"A delivery of lecture -Siderophores in nature, their synthesis and applications". Congratulations!

21.05.2013 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu na Wygłoszenie wykładu specjalistycznego nt. stereokontrolowanej syntezy związków organicznych. Zwycięzcy gratulujemy!

21.05.2013 The result of the competition was added to bookmark "wyniki konkursów" Object of the competition:"A delivery of lectures - The Chemistry of Enzymes". Congratulations!

21.05.2013 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu na Wygłoszenie wykładu specjalistycznego nt. chemii enzymów. Zwycięzcy gratulujemy!

21.05.2013 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu na usługę gastronomiczną na IV Spotkaniu Panelowym. Zwycięzcy gratulujemy!

21.05.2013 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu na wygłoszenie wykładów specjalistycznych na IV Spotkaniu Panelowymn. Zwycięzcom gratulujemy!

08.05.2013 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na wygłoszenie wykładów specjalistycznych na temat: Siderofory w przyrodzie, ich synteza i zastosowania. Zapraszamy do składania ofert!

08.05.2012 . New invitation to tender was add to "zaproszenia..." folder. Invitation object - delivery a lecture or series of lectures. Subject area of lectures should include discussion on general topic: Siderophores in nature, their synthesis and applications. We invite you to tender!

08.05.2013 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na wygłoszenie wykładów specjalistycznych na temat: STD NMR jako narzędzie do badania oddziaływań białko-ligand. Zapraszamy do składania ofert!

08.05.2012 . New invitation to tender was add to "zaproszenia..." folder. Invitation object - delivery a lecture or series of lectures. Subject area of lectures should include discussion on general topic: STD NMR as a tool for studing protein-ligand interactions. We invite you to tender!

24.04.2013 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na usługę gastronomiczną dla 10 osób podczs IV Spotkania Panelowego. Zapraszamy do składania ofert!

23.04.2013 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na wygłoszenie wykładów specjalistycznych na temat stereokontrolowanej syntezy związków naturalnych. Zapraszamy do składania ofert!

23.04.2013 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na wygłoszenie wykładów specjalistycznych na temat chemii enzymów. Zapraszamy do składania ofert!

23.09.2012 . New invitation to tender was add to "zaproszenia..." folder. Invitation object - delivery a lecture or series of lectures. Subject area of lectures should include discussion on general topic: The chemistry of enzymes. We invite you to tender!

22.04.2013 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na wygłoszenie czterech wykładów na IV Spotkaniu Panelowym.
Tematy: Elektrosensory, Systemy produkcji rekombinowanych białek, Poszukiwanie zmian ekspresji genów w teorii, Poszukiwanie zmian ekspresji genów w praktyce. Zapraszamy do składania ofert!

11.04.2013 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu na przeprowadzenie szkolenia z zakresu NMR w ciele stałym. Zwycięzcy gratulujemy!

10.04.2013 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu na wygłoszenie wykładu specjalistycznego na temat związków siarki. Zwycięzcy gratulujemy!

25.03.2013 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na wygłoszenie wykładu specjalistycznego na temat związków siarki. Zapraszamy do składania ofert!

25.03.2013 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia z zakresu NMR w ciele stałym. Zapraszamy do składania ofert!

12.03.2013 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu na przygotowanie materiałów dydaktycznych z przedmiotu Związki Biologicznie Aktywne. Zwycięzcy gratulujemy!

01.03.2013 W dniu 01.03.2012 Koordynatorzy Zadania podjęli decyzję, iż konkurs na przeprowadzenie szkolenia z zakresu analizy NMR w ciele stałym zostanie rozpisany na nowo w późniejszym terminie ze względu na brak ofert. Szczegółowe ogłoszenie dostępne w zakładce "wyniki konkursów"

22.02.2013 Do zakładki "studenci -> materiały" dodano materiały do przedmiotu "Biotechnologia" laboratorium.

22.02.2013 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na przygotowanie materiałów dydaktycznych z przedmiotu Związki Biologicznie Aktywne. Zapraszamy do składania ofert!

04.02.2013 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia dotyczącego wykonywania NMR próbek stałych. Zapraszamy do składania ofert!

23.12.2012 Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
spełnienia wigilijnych marzeń,
a w nowym 2013 roku wielu sukcesów naukowych,
życzy: Administrator Strony


23.11.2012 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu na przygotowanie materiałów dydaktycznych z przedmiotu Biotechnologia. Zwycięzcy gratulujemy!

06.11.2012 UWAGA!!! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie na temat: Synthesis, properties and applications of near-infrared labels in bioanalytical, forensic and medicinal sciences, który zostanie wygłoszony przez Prof. dr hab. Lucjana Strękowskiego (Georgia State University)

.


06.11.2012 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu na przeprowadzenie szkolenia z wykorzystania programów komputerowych w przesiewowych poszukiwaniach nowych leków. Zwycięzcy gratulujemy!

06.11.2012 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na przygotowanie materiałów dydaktycznych z przedmiotu Biotechnologia - laboratorium. Zapraszamy do składania ofert!

22.10.2012 W zakładce "formularze" udostępniono nowe wersje formularzy.

22.10.2012 W dniu 15.10.2012 Kierownik Projektu, prof. dr hab. inż. Wiesław Szeja podjął decyzję, iż konkurs na przygotowanie materiałów dydaktycznych z przedmiotu Biotechnologia zostanie rozpisany na nowo w późniejszym terminie ze względu na brak ofert. Szczegółowe ogłoszenie dostępne w zakładce "wyniki konkursów"

22.10.2012 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu - na wygłoszenie wykładów podnoszących kompetencje Kadry związanej z Projektem. Zwycięzcy gratulujemy!

12.10.2012 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia z zagadnień związanych z wykorzystaniem programów komputerowych jako narzędzi do wirtualnych badań przesiewowych w poszukiwaniu nowych leków. Zapraszamy do składania ofert!

02.10.2012 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu - na druk plakatów i ulotek 2012. Zwycięzcy gratulujemy!

24.09.2012 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeszukiwania baz danych. Zapraszamy do składania ofert!

21.09.2012 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na wygłoszenie wykładów z zakresu wykorzystania bliskiej podczerwieni. Zapraszamy do składania ofert!

21.09.2012 . New invitation to tender was add to "zaproszenia..." folder. Invitation object - delivery of lecture on a topic:applications of near-infrared.We invite you to tender!

21.09.2012 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na przygotowanie materiałów dydaktycznych z przedmiotu Biotechnologia - laboratorium. Zapraszamy do składania ofert!

18.09.2012 Do zakładki "doktoranci -> materiały" dodano ogłoszenie o wynikach konkursu na stypendia doktoranckie dla doktorantów realizujących prace w ramach projektu. Doktorantów prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia.

13.09.2012 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na druk plakatów i ulotek reklamowych. Zapraszamy do składania ofert!

05.07.2012 Zdjęcia z tegorocznego Spotkania Panelowego, które odbyło się w Milówce, nadesłane przez dr Tadeusza Biega można pobrać tutaj.

28.06.2012 UWAGA!!! Do zakładki "doktoranci -> materiały" dodano ogłoszenie o konkursie na stypendia doktoranckie dla doktorantów realizujących prace w ramach projektu. Doktorantów prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia.

25.05.2012 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu - na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi HPLC-MS. Zwycięzcy gratulujemy!

27.04.2012 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi HPLC-MS firmy AB SCIEX. Zapraszamy do składania ofert!

13.04.2012 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu - na wygłoszenie specjalistycznego wykładu dla uczestników Projektu. Zwycięzcy gratulujemy!

29.03.2012 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na wygłoszenie wykładu związanego z związkami naturalnymi w stereokontrolowanej syntezie organicznej. Zapraszamy do składania ofert!

28.03.2012 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu - na wygłoszenie wykładów podczas III Spotkania Panelowego. Zwycięzcy gratulujemy!

23.03.2012 Tutaj można zobaczyć oficjalny plakat III Spotkania Panelowego.

.


23.03.2012 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu - na zorganizowanie III Spotkania Panelowego. Zwycięzcy gratulujemy!

23.03.2012 UWAGA!!! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie na temat: Bioelectrochemistry and Biocatalysis, który zostanie wygłoszony przez Prof. Edmonda Magnera (Materials & Surface Science Institute University of Limerick)

.


16.03.2012 Od dzisiaj Biuro Obsługi Projektu posiada oficjalny adres e-mail: bop-rch2@polsl.pl. Szczegóły danych kontaktowych można znaleźć w zakładce "kontakt"

16.03.2012 Uaktualniono dane doktorantów pracujących w ramach Projektu. Szczegóły danych kontaktowych można znaleźć w zakładce "doktoranci"

27.02.2012 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu - na wygłosznie wykładu podnoszącego kompetencje Kadry Naukowej. Zwycięzcy gratulujemy!

27.02.2012 The result of the competition was added to bookmark Object of the competition:"Delivery of a lecture for Project Academic Staff". Congratulations!

20.02.2012 Do zakładki
"zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na organizację III Spotkania Panelowego. Zapraszamy do składania ofert!

20.02.2012 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na wygłoszenie specjalistycznych wykładów na III Spotkaniu Panelowym. Zapraszamy do składania ofert!

16.02.2012 Do zakładki "studenci -> materiały" dodano materiały do przedmiotu "Chemia Bioorganiczna i Bionieorganiczna".

10.02.2012 UWAGA!!! Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie na temat:"Microbial glycoconjugates and elicitation of Eukaryotic innate immunity”, który zostanie wygłoszony przez Prof. Antonio Molinaro

.


27.01.2012 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na wygłoszenie wykładów związanych z biokatalizą enzymatyczną. Zapraszamy do składania ofert!

27.01.2012 . New invitation to tender was add to "zaproszenia..." folder. Invitation object - delivery of lecture on a topic:enzymatic biocatalysis.We invite you to tender!

22.12.2011 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu - na przygotowanie materiałów dydaktycznych z przedmiotu Chemia Bioorganiczna i Bionieorganiczna. Zwycięzcom gratulujemy!

18.12.2011

Radosnych i Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia wszelkich naukowych marzeń życzy Administrator.


01.12.2011 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na przygotowanie materiałów dydaktycznych z przedmiotu Chemia Bioorganiczna i Bionieorganiczna - laboratorium. Zapraszamy do składania ofert!

17.11.2011 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu - na wydruk ulotek i plakatów. Zwycięzcy gratulujemy!

07.11.2011 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu - na wygłosznie wykładu lub serii wykładów. Zwycięzcy gratulujemy!

20.10.2011 Do zakładki "studenci -> materiały" dodano kolejne materiały do wykładu "Kwasy Nukleinowe".

17.10.2011 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na druk plakatów i ulotek. Zapraszamy do składania ofert!

10.10.2011 Do zakładki "studenci -> materiały" dodano materiały pomocnicze do wykładu "Kwasy Nukleinowe".

04.10.2011 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na wygłoszenie wykładów związanych z działaniem immunomodulacyjnym glikokoniugatów drobnoustrojów. Zapraszamy do składania ofert!

04.10.2011 . New invitation to tender was add to "zaproszenia..." folder. Invitation object - delivery of lecture on a topic:glycoconjugates and elicitation of eukaryotic innate immunity.

08.09.2011 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu - na organizację szkolenia praktycznego w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania stosowanego w zestawie HPLC firmy Jasco serii LC2000. Zwycięzcy gratulujemy!

08.09.2011 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu - na organizację szkolenia teoretycznego w zakresie wykorzystania Wysokosprawnej Chrmotatografii Cieczowej do rozdziału mieszanin związków chemicznych. Zwycięzcy gratulujemy!

08.09.2011 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu - na wygłoszenie wykładu związanego z związkami naturalnymi w terapii antynowotworowej. Zwycięzcy gratulujemy!

08.09.2011 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na wygłoszenie wykładów związanych z związkami naturalnymi w stereokontrolowanej syntzie organicznej.Zapraszamy do składania ofert!

22.08.2011 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na organizację szkolenia teoretycznego w zakresie wykorzystania Wysokosprawnej Chrmotatografii Cieczowej do rozdziału mieszanin związków chemicznych.Zapraszamy do składania ofert!

22.08.2011 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie ofert na organizację szkolenia praktycznego w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania stosowanego w zestawie HPLC firmy Jasco serii LC2000. Zapraszamy do składania ofert!

03.08.2011 New invitation to tender was add to "zaproszenia..." folder. Invitation object is delivery of series of lecturers on a topic: natural compounds in anticancer therapy.

03.08.2011 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na wygłoszenie wykładów związanych z związkami naturalnymi w terapii antynowotworowej .Zapraszamy do składania ofert!

01.07.2011 Informujemy, iż nastąpiła zmiana na stanowisku opiekuna projektu. Pani Annie Kępińskiej, dotychczasowej osobie prowadzącej, składamy serdeczne podziekowania za profesjonalną współpracę. Od lipca nowym opiekunem projektu zostaje pani Aleksandra Grabowska (tel. 32 237 16 14)..

08.06.2011 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na przygotowanie materiałów dydaktycznych z przedmiotu "Kwasy Nukleinowe".Zapraszamy do składania ofert!

16.05.2011 Zdjęcia z tegorocznego Spotkania Panelowego, nadesłane przez dr Tadeusza Biega można pobrać tutaj.

04.05.2011 Program tegorocznego Spotkania Panelowego można pobrać tutaj.

20.04.2011

Z okazji Świąt Wielkanocnych wiele wiosennej radości życzy Administrator.


05.04.2011

Zapraszamy uczestników studiów doktoranckich zorganizowanych w ramach projektu, do udziału w Spotkaniu Panelowym. Szczegóły w dziale "materiały doktoranci".


22.03.2011 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu - na wygłoszenie wykładów w ramach spotkań panelowych i seminariów 2011. Zwycięzcy gratulujemy!

17.03.2011 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wynik konkursu - na usługę organizacji spotkań panelowych i seminariów 2011. Zwycięzcy gratulujemy!

14.02.2011 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na wygłoszenie wykładu w ramach II Spotkania Panelowego.Zapraszamy do składania ofert!

14.02.2011 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na organizację spotkania panelowego.Zapraszamy do składania ofert!

30.12.2010 Do zakładki "studenci -> materiały" dodano materiały dotyczące wykładów Biologii Molekularnej.

20.12.2010
Spokojnych i Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia wszelkich wigilijnych marzeń życzy Administrator.


20.12.2010 W dniach 22 do 28 grudnia 2010 roku przeprowadzane będą prace archiwizacyjne i konserwacyjne strony www.chemiabioorganiczna.polsl.pl. Za utrudnienia przepraszamy.

10.11.2010 UWAGA!!!Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie na temat:

"Biotransformacje użyteczne w przemyśle"
który zostanie wygłoszony przez
Prof. dr hab. inż. PAWŁA KAFARSKIEGO
z Politechniki Wrocławskiej
w dniu 24 listopada 2010r. o godz. 11.00 w nowej sali wykładowej w budynku Biofarmy przy ul. Krzywoustego 8.


08.11.2010 Zmiana ustawień strony mająca na celu dostosowanie jej do różnych rozdzielczości monitorów.

05.11.2010 W zakładce "szukaj" zamontowana została nowa wyszukiwarka dla niniejszej witryny.

20.10.2010 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na organizację szkolenia praktycznego w zakresie wykorzystania elektroforezy jako techniki rozdziału mieszanin związków organicznych.Zapraszamy do składania ofert!

20.10.2010 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na na organizację szkolenia teoretycznego w zakresie wykorzystania elektroforezy jako techniki rozdziału mieszanin związków organicznych.Zapraszamy do składania ofert!

18.10.2010 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na przygotowanie materiałów dydaktycznych z przedmiotu Biologia Molekularna.Zapraszamy do składania ofert!

15.10.2010 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów promocyjnych (notatników i długopisów).Zapraszamy do składania ofert!

01.10.2010 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na wygłoszenie wykładu lub cyklu wykladów, mających na celu podniesienie kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej (na temat metod biotransformacji stosowanych w laboratoriach).Zapraszamy do składania ofert!

16.09.2010 UWAGA!!! Do zakładki "doktoranci -> materiały" dodano nowe ogłoszenie o konkursie na stypendia doktoranckie dla doktorantów realizujących prace w ramach projektu. Doktorantów prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia i składanie podań.

14.09.2010 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wyniki konkursu na druk ulotek i plakatów promujących specjalność. Zwycięzcy gratulujemy!

07.09.2010 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na osoby przygotowujące materiały dydaktyczne (Biologia molekularna).Zapraszamy do składania ofert!

01.09.2010 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wyniki konkursu na przeprowadzenie wykładu lub cyklu wykładów mających na celu podniesienie kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej. Zwycięzcy gratulujemy!

30.08.2010 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na wydruk plakatów i ulotek promujących specjalność.Zapraszamy do składania ofert!

30.08.2010 Do zakładki "wyniki konkursów" dodano wyniki dwóch konkursów - na organizację oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi sprzętu do wyznaczania ORD/CD oraz interpretacji otrzymanych wyników. Zwycięzcom gratulujemy!

06.08.2010 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na organizację szkolenia w zakresie obsługi sprzętu do wyznaczania ORD/CD oraz interpretacji uzyskanych wyników.Zapraszamy do składania ofert!

06.08.2010 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi sprzętu do wyznaczania ORD/CD oraz interpretacji uzyskanych wyników.Zapraszamy do składania ofert!

01.08.2010 New invitation to tender was add to "zaproszenia..." folder. Invitation object is deliver a lecture or series of lectures by reputable specialists from Poland or foregin countries.

01.08.2010 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na wygłoszenie wykładu lub serii wykładów specjalistycznych.Do zakładki "formularze" dodano wzór formularza oferty.Zapraszamy do składania ofert!

21.07.2010 Do zakładki "studenci -> materiały" dodano skrypty: "Grafika inżynierska" i "Stereomechanika w budowie aparatów i urządzeń procesowych".

17.07.2010 UWAGA!!! Do zakładki "doktoranci -> materiały" dodano ogłoszenie o konkursie na stypendia doktoranckie dla doktorantów realizujących prace w ramach projektu. Doktorantów prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia.

21.06.2010 Do zakładki "Materiały promocyjne" dodano materiały (plakaty i ulotki), które w najbliższym czasie będą promować naszą specjalność. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z tymi materiałami. Miłego oglądania!

16.05.2010 Do zakładki "fotogaleria" dodano zdjęcia z I Spotkania Panelowego. Na życzenie Uczestników, oryginalne zdjęcia pozostawiono w wysokiej rozdzielczości - może to trochę opóźniać ich ładowanie. Miłego oglądania!

23.04.2010 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na dostawę odczynników: purpurin, quercetin, 2,3,6-tri-O-acetyl-D-glucal.Zapraszamy do składania ofert!

21.04.2010 UWAGA!!! Zapraszamy uczestników studiów doktoranckich, realizowanych w ramach projektu, do uczastnictwa w spotkaniu panelowym. Szczególy w ogłoszeniu.

12.04.2010 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na druk ulotek i plakatów.Zapraszamy do składania ofert!

09.04.2010 Do zakładki "Wyniki..." dodano ogłoszenie rozszczygnięcia konkursu na organizację spotkań panelowych i seminariów. Zwycięzcy gratulujemy!

01.04.2010 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na dostawę enzymów.Zapraszamy do składania ofert!

01.04.2010 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na dostawę pozycji literaturowych.Zapraszamy do składania ofert!

01.04.2010 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na organizację i zarządzanie promocją specjalności. Do zakładki "formularze" dodano wzór formularza oferty.Zapraszamy do składania ofert!

01.04.2010 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na organizację i zarządzanie szkoleniami i kursami. Do zakładki "formularze" dodano wzór formularza oferty.Zapraszamy do składania ofert!

01.04.2010 Do zakładki "formularze" dodano wzór formularza danych potrzebny do zawarcia umowy cywilno-prawnej.

01.04.2010 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na wygłoszenie wykładu na spotkaniu panelowym. Do zakładki "formularze" dodano wzór formularza oferty.Zapraszamy do składania ofert!

01.04.2010 Do zakładki "Wyniki..." dodano ogłoszenie rozszczygnięcia konkursu na projekt plakatu i ulotki. Zwycięzcy gratulujemy!

30.03.2010 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na organizację szkolenia praktycznego w zakresie wykorzystania metody Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego. Do zakładki "formularze" dodano wzór formularza oferty.Zapraszamy do składania ofert!

30.03.2010 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na organizację szkolenia teoretycznego w zakresie wykorzystania metody Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w analizie związków organicznych. Do zakładki "formularze" dodano wzór formularza oferty. Zapraszamy do składania ofert!

23.03.2010 Dziś oficjalnie odebrana została strona www.chemiabioorganiczna.polsl.pl. Mamy nadzieję, iż będzie ona przydatna szczególnie studentom i doktorantom związanym z specjalnością Chemia Bioorganiczna.


23.03.2010 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na utrzymanie i aktualizację strony www.chemiabioorganiczna.polsl.pl. Zapraszamy do składania ofert!

17.03.2010 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na usługi związane z organizacją spotkań panelowych i seminarów. Zapraszamy do składania ofert!

16.03.2010 Do zakładki "zaproszenia..." dodano zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu plakatu i ulotek, a do zakładki "formularze" wzór formularza oferty. Zapraszamy do składania ofert!

16.03.2010 Do zakładki"formularze" dodano wzory zaproszenia do składania ofert, protokołu rozeznania cenowego oraz oferty cenowej.

14.03.2010 Już niedługo oficjalny start strony internetowej kierunku Chemia Bioorganiczna. Osoby zainteresowane prosi się o nadsyłanie uwag i sugestii związanych z funkcjonowaniem serwisu.