F o r m u l a r z e


Wzór: oferta cenowa na wygłoszenie wykładu

Form: tender form for deliver a lecture or series of lectures - new form

Wzór: zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro - nowa wersja

Wzór: oferta cenowa w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro - nowa wersja

Wzór: protokół rozeznania cenowego w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro - nowa wersja

Wzór: formularz danych do umowy cywilno-prawnej

Wzór: oświadczenie o stosunku pracy potrzebne do zawarcia umowy