Z a d a n i a


Projekt planuje się zrealizować podejmując następujące działania:
a)przygotowanie materiałów dydaktycznych i stanowisk laboratoryjnych
•przygotowanie materiałów dydaktycznych polegające na opracowaniu instrukcji, skryptów, prezentacji multimedialnych w celu zapewnienia łatwiejszego przyswojenia przekazywanej wiedzy;
•wzbogacenie wyposażenia laboratoriów w najnowocześniejszy sprzęt z zachowaniem obowiązujących na Uczelni procedur. Sprzęt ten jest niezbędny do opracowania metod otrzymywania związków bioorganicznych a także do ich analizy. Potrzeba uzupełnienia posiadanego sprzętu jest równiez uzasadniona szybkim postępem technicznym a także rozszerzaniem dotychczasowej oferty edukacyjnej o przedmioty związane z synteza związków bioorganicznych dla farmacji, medycyny a także z diagnostyka i procesami biotransformacji.
W ramach projektu planowany jest zakup:
•stanowiska do wysokosprawnej chromatografii cieczowej zaopatrzonego w detektory do wykrycia szerokiej gamy połączeń bioorganicznych o znaczeniu biologicznym a także w kolumny zarówno analityczne jak i preparatywne.
•niezbędnych specjalistycznych pozycji literaturowych o tematyce związanej z synteza, analiza oraz aktywnością związków bioorganicznych,
b)przygotowanie młodej kadry akademickiej
•przyjęcie na stacjonarne studia III-go stopnia w dyscyplinie Chemia prowadzonych na Wydziale Chemicznym absolwentów o dużym potencjale naukowym i dydaktycznym, a także zagwarantowanie im profesjonalnej opieki naukowo-dydaktycznej,
•zapewnienie studentom III-go stopnia stypendium doktoranckiego zgodnie z obowiązującym na Uczelni regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich. Dzięki wykonaniu tego zadania możliwe jest właściwe przygotowanie młodej kadry akademickiej do pełnej realizacji programu specjalności a także zapewnienie finansowania projektów naukowych pozwalających na przygotowanie warsztatu do realizacji nowej tematyki badawczej.
c)Podniesienie kompetencji pracowników naukowo dydaktycznych
•Sfinansowanie 3-miesięcznych staży dla pracowników naukowo-dydaktycznych będących na różnych szczeblach rozwoju kariery w wiodących ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych. Możliwość przebywania w odpowiednio dobranym ośrodku pozwoli na zaczerpniecie najlepszych wzorców, wymianę doświadczeń naukowych i dydaktycznych oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy ośrodkami.
d)Promocja oferowanej specjalności
•Zaprojektowanie i przygotowanie materiałów promujących nowa specjalność. Materiały te obejmują plakaty, ulotki reklamowe i gadżety promujące nową specjalność.
e)Zorganizowanie spotkań panelowych i seminariów z udziałem pracodawców
•Zorganizowanie szeregu dyskusji panelowych oraz seminariów z udziałem zaproszonych przedstawicieli potencjalnych pracodawców.
•Zorganizowanie wyjazdowych seminariów o tematyce związanej z najnowszymi rozwiązaniami sprzętowymi i programistycznymi w zakresie syntezy, diagnostyki i badan na materiale biologicznym.
f)Zarządzanie projektem. Działanie to jest niezbędne celem właściwej realizacji całego projektu.