G r u p y      D o c e l o w e1)Grupy docelowe i instytucje objete wsparciem:
a)Politechnika Slaska w Gliwicach
-Kadra akademicka
-Doktoranci
2)Uzasadnienie wyboru grup docelowych objetych wsparciem:
a)Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, na którym realizowana będzie proponowana specjalność zapewnia najwyższą jakość kształcenia na kierunku Chemia czego dowodem jest ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, według której poziom prowadzonych studiów na Wydziale Chemicznym na Kierunku Chemia odpowiada w pełni przyjętym kryteriom jakościowym.
b)Wysoko wykwalifikowana kadra akademicka Wydziału wśród której znajdują się osoby o bardzo bogatym dorobku naukowym i dydaktycznym, mające ścisłe związki z ośrodkami pozauczelnianymi o profilu bioorganicznym i medycznym jest niezbędna do realizacji ambitnego planu studiów na proponowanej specjalności.
c)Oferta specjalności oraz wszystkie zaplanowane działania zostaną powzięte z myślą o najlepszym przygotowaniu studentów w zakresie tematyki związanej z synteza i zastosowaniem materiałów specjalnych, wysokiej czystości wytwarzanych z wykorzystaniem metod chemii bioorganicznej znajdujących zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, diagnostyce jak i medycynie, a także kontynuacji studiów na kolejnym stopniu kształcenia.
d)Doktoranci są niedawnymi absolwentami kierunku Chemia, dobrze znają oczekiwania studentów oraz zapoznali się z najnowocześniejszymi metodami syntez związków bioorganicznych będących w zainteresowaniu proponowanej specjalności, z wykorzystaniem których realizują swoje prace badawcze.
3)Sposób rekrutacji uczestników:
a)Spośród dostępnej na Wydziale wysoko wykwalifikowanej kadry akademickiej wybrani zostali najbardziej kompetentni wykładowcy do prowadzenia przedmiotów proponowanych na nowej specjalności. Będą oni wspomagani przez inne osoby prowadzące pozostałe formy zajęć, które zostaną wybrane pod katem analizy doświadczenia poszczególnych kandydatów w zakresie wykładanej tematyki.
b)Realizacja projektu zostaną objęci wybrani doktoranci szczególnie predysponowani do prowadzenia zajęć na proponowanej specjalności, na podstawie tematyki prowadzonych przez nich prac badawczych.