O s i ą g n i ę c i a


Planowane rezultaty projektu:
Rezultaty „twarde”projektu:
Zad.1. Materiały dydaktyczne i stanowiska laboratoryjne
•Materiały dydaktyczne w postaci 2 skryptów, 8 instrukcji laboratoryjnych, cyklu prezentacji multimedialnych do przedmiotów tematycznie związanych z nowa specjalnością,
•Pracownia diagnostyki wyposażona w nowoczesny sprzęt analityczny (zakup stanowiska do HPLC) •Zakup aktualnej literatury przedmiotowej
Zad.2.Przygotowanie młodej kadry akademickiej Stypendia obejmujące łącznie 12 doktorantów (576 osobo miesiecy). Utworzenie 12-tu stanowisk laboratoryjnych do prowadzenia badan na związkach biologicznie aktywnych.
Zad.3.Podniesienie kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej poprzez kursy i szkolenia
•4 specjalistyczne kursy języków obcych (dla 20 osób),
•zakup 20 pakietów materiałów do nauki języków,
•1 szkolenie w zakresie obsługi sprzętu do wyznaczania ORD/CD związków bioorganicznych oraz zakup niezbędnych materiałów i odczynników,
•5 innych kursów i szkoleń krajowych i zagranicznych związanych z tematyka nowej specjalności.
Zad.4.Promocja oferowanej specjalności
•1 pakiet projektu ulotek, plakatów oraz innych materiałów reklamowych;
•4 pakiety druku ulotek i plakatów;
•1 pakiet innych materiałów promocyjnych
•rozpowszechnienie przygotowanych materiałów i wygłoszenie prezentacji w trakcie 4 akcji promocyjnych odbywających się w kolejnych latach.
•przygotowanie i utrzymanie strony internetowej specjalności przez 4 kolejne lata.
Zad.5.Zorganizowanie spotkań panelowych i seminariów kadry naukowo-dydaktycznej związanych z rozwojem tematyki z zakresu chemii bioorganicznej;
•4 spotkań panelowych lub seminariów tematycznych odbywających się w trakcie 4 kolejnych lat;
Zad.6. Podniesienie kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej poprzez organizacje staży oraz wizyt w wiodących ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych krajowych i zagranicznych;
•9 staży 3-miesięcznych krajowych;
•9 staży 3-miesięcznych zagranicznych (w tym dwa poza krajami UE),
•2 2-tygodniowe wizyty studyjne.
Zad.7. Podniesienie kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej poprzez udział w 9 wykładach specjalistów pochodzących ze znanych ośrodków naukowo-badawczych;
Rezultaty „miękkie” projektu
Zwiększenie umiejętności praktycznych studentów i absolwentów nowo otwartej specjalności:
•Monitoring ocen uzyskanych w trakcie praktycznych zajęć laboratoryjnych oparty o informatyczny System Obsługi Toku Studiów;
•Ankiety wśród pracodawców realizujących praktyki studenckie. Podniesienie umiejętności kadry dydaktycznej: Ocenia osiągnięcia miękkich rezultatów projektu w zakresie podniesienia umiejętności kadry dydaktycznej zostanie dokonana zgodnie z obowiązującymi na Wydziale Chemicznym procedurami zapewnienia jakości kształcenia obejmującymi m. in.:
•Ocenę prowadzących zajęć dydaktycznych dokonana w formie ankiet wypełnianych przez studentów. System ankiet umożliwia dokonanie ogólnej oceny zajęć oraz oceny poszczególnych prowadzących;
•Hospitacje zajęć przeprowadzane przez Dziekana, Dyrekcje Jednostki, opiekunów specjalności i wykładowców przedmiotów oraz dyskusja wyników z hospitowanymi; •Semestralne spotkania ze studentami organizowane przez Dziekana;
•Opinie zgłaszane przez studentów podczas dyżurów dziekańskich;
•Bieżący kontakt z opiekunami lat i grup studenckich;
•Podtrzymanie kontaktów z absolwentami zatrudnionymi w ośrodkach badawczych i przemysłowych. Zwiększenie wartości absolwentów Uczelni technicznych na rynku pracy;
•Ankiety wśród pracodawców dotyczące przydatności profilu absolwentów do wymagań rynku pracy;
•Ankiety wśród studentów i absolwentów Uczelni dotyczące ich interakcji z rynkiem pracy.
Poprawa motywacji i aspiracji studentów do podjecie kształcenia na wymagającym kierunku i specjalności, ważnej dla syntezy związków o potencjalnych właściwościach biologicznych;
•Ankieta wśród nowo przyjętych studentów dotycząca skuteczności akcji promocyjnej

.