C e l e   P r o j e k t u


1.Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: Polski rynek cechuje się wysokim popytem na kadrę wysoko wykwalifikowanych, dobrze wykształconych specjalistów gotowych świadczyć wysokiej jakości usługi w zakresie diagnostyki medycznej oraz syntezy unikalnych o wysokim stopniu czystości substancji dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego czy spożywczego. Szczególne zapotrzebowanie na dobrze wykształconych studentów z zakresu nowoczesnej syntezy związków modelowych do badan biologicznych, suplementów diety, składników kosmetyków występuje na Śląsku. Ten region kraju zmienia swoje oblicze i zrywa z kojarzonym z nim dotychczas wizerunkiem kształtowanym wyłącznie przez przemysł ciężki. W regionie tym funkcjonuje jedyny w Polsce zakład (POCH S.A.) wytwarzający na skale przemysłowa wysokiej jakości substancje stosowane w analityce, diagnostyce, medycynie, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Jednocześnie w regionie powstało szereg średnich i małych przedsiębiorstw wytwarzających specjalistyczne preparaty wysokiej jakości. Małe i średnie przedsiębiorstwa związane głównie z produkcja dla farmacji i medycyny, inwestują w rozwój technologii z wykorzystaniem metod chemii bioorganicznej, dlatego tez wzrasta zapotrzebowanie na absolwentów specjalności Chemia Bioorganiczna.
2.Cel ogólny projektu Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni dla potrzeb kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów potrafiących sprostać wyzwaniom tego rynku w zakresie wdrażania nowych metod wytwarzania preparatów o wysokiej czystości przeznaczonych na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego czy spożywczego a także do medycznych laboratoriów naukowo-badawczych i diagnostycznych. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez uruchomienie kształcenia na nowej specjalności Chemia Bioorganiczna w ramach studiów prowadzonych na Kierunku Chemia o programie dostosowanym do potrzeb rynku pracy oraz innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Specjalność wybierana będzie przez studentów 7 semestru Kierunku Chemia i realizowana na semestrach 7-10. Dotychczasowe kontakty z przedsiębiorstwami nastawionymi na wdrażanie nowoczesnych technologii w przemyśle budzą przekonanie, ze obecny pełen wyzwań rynek pracy oczekuje na studentów wykształconych na proponowanej specjalności. Specjalność ta pozwoli równiez na doskonałe przygotowanie absolwentów do kontynuacji kształcenia w ramach studiów III-go stopnia.
3.Cele szczegółowe projektu
a)dostosowanie oferty edukacyjnej na kierunku Chemia do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy poprzez otwarcie nowej specjalności;
b)współpraca z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania oraz zwiększenia zaangażowania pracodawców w realizacje programów nauczania;
c)podnoszenie kompetencji kadry akademickiej poprzez organizacje staży w wiodących ośrodkach akademickich oraz naukowo badawczych w kraju i zagranica;
d)przygotowanie młodej kadry akademickiej poprzez przyjęcie osób o wyjątkowych predyspozycjach na stacjonarne studia III-ego stopnia w dyscyplinie Chemia w celu prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej z tematyki zgodnej z proponowana specjalnością, a także sfinansowanie stypendiów doktoranckich dla tych osób. Wymienione cele szczegółowe wynikają z potrzeby zapewnienia najwyższego poziomu kształcenia na proponowanej specjalności i są zgodne z wizja rozwoju Wydziału oraz Uczelni w kolejnych latach z uwzględnieniem wymogów gospodarki opartej na wiedzy i rynku pracy.
Cele te:
-otwarcie nowej specjalności (Chemia Bioorganiczna) istotnej dla rozwoju gospodarki (farmacja, kosmetyka, medycyna),
-dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy i uwarunkowana gospodarczych,
-rozwiniecie współpracy Uczelni z pracodawcami i jednostkami badawczo-rozwojowymi przyczyniająca się do modernizacji i większej innowacyjności nauczania,
-systemy stypendialne dla doktorantów,
-podwyższenie kwalifikacji kadry dydaktycznej,
-podniesienie kwalifikacji absolwentów szczególnie kierunków technicznych aby dostosować ich umiejętności do potrzeb rynku pracy,
są równiez zgodne z dokumentami: „Plan działania na lata 2009-2010 PO KL” oraz „Szczegółowy opis priorytetów PO KL 2007-2013”, a także oczekiwaniami pracodawców.